Schaktfritt – Framtidens lösning för underjordsinfrastruktur

23 januari 2024
Lotta Alberius

editorial

När man talar om utvecklingen och underhållet av infrastruktur är det ofta de stora synliga projekten som vägar och broar som får mest uppmärksamhet. Emellertid utgör underjordsarbeten en minst lika viktig del av detta fält och här spelar schaktfria metoder en allt mer central roll. Schaktfri teknik, även känt som No-Dig teknologi, är ett sätt att minimera störningar på markytan medan man arbetar under jorden med installation, renovering och reparation av rör och ledningar. I denna artikel utforskar vi hur schaktfri teknik fungerar, dess fördelar, tillämpningsområden och framtidsutsikter.

Vad är schaktfri teknik?

Schaktfri teknik innefattar olika metoder för att gräva tunnlar och lägga rörledningar under jorden utan att behöva gräva upp stora ytor. Teknikerna varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Två vanliga metoder är styrd borrning (horizontal directional drilling, HDD) och rörpressning. Den första innebär att ett pilotborrhål styrs från ytan till den förutbestämda platsen under jorden. Sedan vidgas hålet gradvis för att passa det rör som ska installeras. Rörpressning använder hydraulik för att pressa rör genom jorden från en schaktgrop.

Utöver dessa finns andra metoder som microtunneling, pipe jacking och relining av befintliga ledningar. Dessa metoder reducerar miljöpåverkan, minskar trafikstörningar och spar kostnader relaterade till återställning av områden efter grävningsarbeten.

Fördelar med schaktfria metoder

Den största fördelen med schaktfria metoder är minimeringen av ytpåverkan. Stora grävarbeten kan leda till trafikstopp, negativ påverkan på lokala företag och besvär för boende i området. Schaktfri teknik avvärjer dessa problem och möjliggör en tystare, renare och snabbare byggprocess.

En annan viktig fördel är miljöaspekten. Schaktfritt innebär mindre störning av mark, vilket i sin tur minskar erosion, skyddar naturliga habitat och minskar risken för förorening av grundvatten. Dessutom kräver schaktfria metoder oftast mindre material och genererar mindre avfall.

Kostnader är ytterligare en faktor där schaktfritt visar sin styrka. Även om den initiala investeringen för schaktfria metoder kan vara högre, är de totala projektkostnaderna ofta lägre när man räknar in reducerade återställnings- och samhällspåverkanskostnader.

Schaktfritt

Tillämpningsområden för schaktfria metoder

Schaktfri teknologi kan användas i en rad olika tillämpningar, från kommunikationsledningar till avloppssystem. I städerna är tekniken särskilt fördelaktig då utrymmet är begränsat och behovet av att reducera störningar är högt. Den schaktfria metoden tillåter läggning av kablar och rör under floder, genom väldigt hård berggrund och under befintliga strukturer som byggnader och vägar.

I landsbygdsområden är schaktfritt idealiskt för att bevara den naturliga terrängen och undvika att orsaka onödig skada på miljön. Det används också för att modernisera gamla ledningssystem utan att behöva gräva upp och lägga nya rör, vilket innebär en större hänsyn till historiska och arkeologiska platser.

Framtidens möjligheter och utmaningar

Schaktfri teknik fortsätter att utvecklas med nya innovationer som bidrar till att göra den säkrare, mer effektiv och mer tillgänglig för olika typer av projekt. Digitalisering och förbättringar inom borrtillbehör och -maskiner bidrar till ökad precision och kontroll.

Trots dess många fördelar står schaktfritt även inför utmaningar. En av de större är bristen på kunskap och förståelse för metoderna inom byggnadsindustrin. Det är därför viktigt att öka medvetandet om och utbildningen i schaktfri teknik för att kunna utnyttja dess fulla potential.

I Sverige växer intresset för schaktfria metoder, och företag som Global Drilling är i framkanten när det gäller att erbjuda professionella schaktfria tjänster. Global Drilling erbjuder expertis och utrustning för alla typer av schaktfria arbeten och bidrar till att driva på den schaktfria revolutionen inom infrastrukturområdet. Genom att samarbeta med en pålitlig partner som Global Drilling, kan projektledare känna sig trygga i att de schaktfria aspekterna av deras projekt hanteras med högsta möjliga standard. Besök Global Drilling (https://globaldrilling.se/) för mer information om hur de kan hjälpa till att göra ditt nästa underjordsprojekt smidigare, säkrare och mer kostnadseffektivt.

Fler nyheter