OVK i Landskrona: Vikten av regelbunden ventilationskontroll

17 juni 2024
Veronica Urena

editorial

I den pittoreska kuststaden Landskrona, där historiska byggnader möter modern arkitektur, är det inte bara de visuella aspekterna av fastigheterna som räknas. Inomhusmiljön spelar en allt viktigare roll för husens användbarhet och invånarnas hälsa. En avgörande faktor för en sund inomhusmiljö är ventilationssystemets funktionalitet. Därför är Obligatorisk Ventilationskontroll, vanligtvis förkortat OVK, en oumbärlig process för varje fastighetsägare i Landskrona. I denna artikel utforskar vi vad OVK innebär, dess betydelse och hur du går till väga för att utföra den på bästa möjliga vis.

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är, som namnet antyder, en återkommande inspektion som är lagstadgad i Sverige. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska, vilket är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö och energieffektivitet i fastigheten. OVK är tänkt att genomföras av en certifierad kontrollant och måste utföras med regelbundna intervaller. För många typer av byggnader sker detta vart tredje år, men frekvensen kan variera beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets ålder och skick.

Varför är OVK viktigt i Landskrona?

Fastighetsägare i Landskrona, som i resten av Sverige, är skyldiga att följa lagen och genomföra OVK. Men utöver att uppfylla lagkrav erbjuder en korrekt utförd OVK många fördelar. Genom att kontrollera och vid behov förbättra ventilationssystemet kan fastighetsägare säkerställa en god luftkvalitet för de som vistas i lokaler och bostäder. Detta minskar risken för hälsoproblem som kan orsakas av dåligt inomhusklimat, som till exempel allergier eller astma.

Ett annat centralt skäl för regelbundna OVK-inspektioner är energieffektivitet. I en tid där energipriser stiger och miljömedvetenheten ökar, spelar ett välunderhållet ventilationssystem en nyckelroll i att minska både energiförbrukning och driftkostnader. Det kan också leda till att fastighetens värde ökar och att den blir mer attraktiv på marknaden.

ovk landskrona

Hur genomförs OVK i Landskrona?

För att genomföra en OVK i Landskrona måste du anlita en certifierad kontrollant. Kontrollanten kommer att granska ditt ventilationssystem för att säkerställa att det uppfyller de prestandakrav som anges i regelverket. De kommer bland annat att kontrollera att ventilationen tillför tillräckligt med friskluft, att den fungerar energieffektivt och att det inte finns några fel som kan påverka inomhusmiljön negativt.

Efter kontrollen ska en rapport utfärdas. Om ventilationssystemet inte uppfyller kraven måste åtgärder vidtas för att åtgärda bristerna. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att dessa åtgärder genomförs inom angiven tid.

Välj rätt partner för OVK i Landskrona

Vikten av att välja en erfaren och pålitlig leverantör för att utföra din OVK kan inte underskattas. I Landskrona finns det flera företag som erbjuder dessa tjänster, men det är viktigt att du väljer en partner som har rätt kompetens och som du kan lita på att de utför arbetet korrekt. Ett rekommenderat lokalt företag för dessa tjänster är NEAB.NU.

Läs mer om OVK Landskrona!

Fler nyheter